Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. 1. Prodej Prodej v internetovém obchodě na stránkách www.eshop.dvereprodej.cz se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, dále zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu – společnost: Miloslav KrátkýHusova 3296VarnsdorfIČO: 72662891 Internetový obchod a kamenný obchod je provozován na adrese: Miloslav Krátký. Dveře, zárubně, kování Poštovní 3126 40747 Varnsdorf   Účet u banky č.: 175206916/0300 Kontaktní telefon: +420 775 866 035 Elektronický kontakt: kratky73@seznam.cz 1. 2. Kupující Kupujícím je osoba od potvrzení učiněné závazné objednávky. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vypracované prodávajícím. Okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího ze strany prodejce je uzavřena kupní smlouva a uvedené podmínky jsou závazné, s čímž kupující i prodávající souhlasí. 1. 3. Změna všeobecných podmínek Obě smluvní strany se dohodli, že případná změna Všeobecných obchodních podmínek je možná za oboustranného souhlasu kupujícího a prodávajícího. 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2. 1. Ochrana osobních údajů Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se zák. č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. 2. Poskytnuté údaje Kupující souhlasí s dočasným uchováním poskytnutých údajů u prodávajícího, které slouží pro identifikaci kupujícího v rámci prodeje a případné reklamace zboží. Tyto údaje poskytuje kupující a jsou potřebné zejména pro komunikaci mezi smluvními stranami – jedná se o: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nezbytné pro řádné vedení účetnictví a vyhotovení daňových dokladů pro obě smluvní strany. U doby uchování účetních dokladů – údajů se prodejce řídí všeobecnými právními předpisy upravujícími vedení a správu účetnictví. Tyto předpisy určují dobu, po kterou má podnikatel povinnost účetní doklady řádně vést a následně uchovávat. 2. 3. Změna poskytnutých údajů Kupujícím poskytnuté identifikační a případné osobní údaje jsou zpracovány a prodejcem bezpečně chráněny proti zneužití neoprávněnou osobou. Kupující má právo kdykoliv požádat o změnu poskytnutých údajů, případně může požádat o odstranění poskytnutých údajů z archivu prodejce. Tímto není dotčena povinnost prodejce týkající se uchovávání účetních dokladů. 3. OBJEDNÁVKA 3. 1. Vytvoření objednávky Prodejce nabízí možnost nákupu formou objednávek jednoduše vložením zboží do nákupního košíku. Toto zájemce o zboží provede kliknutím na tlačítko DO KOŠÍKU , jež je umístěno u každého zboží. Je-li požadováno více kusů, lze změnit přednastavený počet kusů „1“ a uvést číslicí vedle tlačítka DO KOŠÍKU, požadovaný počet výrobků. Kupující poté obdrží informaci o stavu nákupního košíku, kde lze provést úpravy v počtech objednaných kusů, lze odstranit položky z nákupního koše tlačítkem VYMAZAT ZBOŽÍ. Kupující může následně pokračovat ve výběru dalšího zboží, nebo přejít k dokončení objednávky. 3. 2. Registrace kupujícího Není-li kupující doposud registrován v internetovém obchodě, je potřeba provést krátkou registraci. Pokud již je kupující registrován, tak je třeba zadat své přihlašovací jméno a heslo. 3. 3. Registrační údaje Registrační údaje jsou pro prodejce identifikačními údaji o kupujícím tak, jak je uvedeno výše. Kupující odpovídá za správné vyplnění tabulky s registračními údaji. Došlo-li při registraci k chybě nebo nepřesnostem, kontaktujte prosím prodejce na e-mailové adrese: kratky73@seznam.cz, případně telefonicky na čísle +420 775 866 035, kde Vám vyjdeme každopádně vstříc a domluvíme postup při korekci. 3. 4. Specifikace produktů Při elektronickém objednávání zboží je třeba, aby bylo zboží specifikováno uvedením přesného názvu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky – přesný název produktu podle druhu je uváděné v ceníku elektronického obchodu a automaticky se generuje při objednávání zboží. Kupující zodpovídá za správný počet objednaných kusů produktů a za jasnou specifikaci produktu. 3. 5. Reakce prodávajícího po odeslání objednávky Po odeslání řádné objednávky kupujícím může prodávající provést: – potvrzení závazné objednávky (telefonicky, emailem), v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Prodávající si tímto rovněž může ověřit, že odeslaná objednávka a uzavíraná kupní smlouva je ze strany kupujícího učiněna svobodně, vážně a bez jakýchkoliv nejasností plynoucích z objednaného zboží nebo všeobecných obchodních podmínek. Potvrzením závazné objednávky je kupní smlouva oboustranně závazná pokud v době objednávky bylo zboží skladem. – prodávající může objednávku odmítnout a zboží nedodat, a to i bez uvedení důvodu. Takovými případy odmítnutí mohou být zejména situace, kdy výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů – v těchto případech Vám firma vyjde vstříc a doporučí jiné odpovídající kvalitní výrobky. Nebo pokud v době objednání nebylo zboží skladem a změnila se prodejní cena produktu. 3. 6. Zrušení objednávky Závaznou objednávku může kupující zrušit po předchozí oboustranné dohodě s prodávajícím, např. telefonicky či e-mailem. V takovém případě je nutno uvést identifikaci kupujícího např. jménem a číslem objednávky. 4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4. 1. Způsob přepravy objednávky Způsob dodání zboží a způsob platby lze zvolit před dokončením a potvrzením každé objednávky. Kupující může zvolit následující způsoby dopravy a platby: – Osobní odběr zboží v prodejně / platba bankovním převodem předem– Osobní odběr zboží v prodejně / platba převodem   Prodávající se s kupujícím dohodli na shora uvedených způsobech dodání zboží a způsobech platby za zboží. Způsob dodání je platný pro území České republiky. Kupující bere na vědomí níže uvedená specifika, jež mohou mít vlit na termín dodání zboží. Toto ovlivňují: – volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce,– případný zvolený druh platby na účet prodávajícího, uskutečněný předem na základě zaslané tzv. „proformofaktury“. Je-li objednané zboží dostupné a je-li objednávka kupujícím vytvořena v pracovní den do 12:00 hod., je zboží expedováno (nebo připraveno k osobnímu odběru v prodejně) obvykle následující pracovní den po potvrzení objednávky prodávajícím s přihlédnutím ke shora uvedeným specifikům. 4. 2. Nejčastější varianty dodání a platby 4. 2. 1. Na adresu dodání bez dobírky (platba bankovním převodem předem) Poté, co je platba připsána prodávajícímu na jeho bankovní účet. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech zpravidla do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném oznámení s informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno, případně kde je možno si jej vyzvednout. V některých případech může dopravce kontaktovat kupujícího telefonicky a domluvit se s ním na způsobu dodání.  V takovém případě kupující při převzetí zboží od dopravce nic v hotovosti neplatí. Po uzavření kupní smlouvy a po smluvně dohodnutém způsobu platby je kupující smluvně vázán k odběru zboží. Prodejce je vázán ke splnění smluvního závazku dodat objednané zboží. Není-li zboží kupujícím převzato, ačkoliv byla uzavřena řádná smlouva, je kupující povinen prodejci uhradit případné náklady spojené s distribucí dodávky a administrativními úkony. Současně, jedná-li se o zboží upravené zvlášť podle potřeb kupujícího, je kupující jež zboží odmítne odebrat, povinen uhradit veškeré náklady spojené s úpravami, požadovanými prodejcem. 4. 2. 2. Osobní odběr v sídle prodávajícího (v kamenné prodejně veVarnsdorfui) Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího v předem dohodnutém termínu, nejpozději však do 5-ti  dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží na základě potvrzené objednávky. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonem, SMS nebo e-mailem. 5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ Vlastnictví prodaného zboží přechází na kupujícího až po zaplacení jeho celkové ceny. 6. POPLATKY 6. 1. Další poplatky Prodejce si vyhrazuje právo úpravy cen přepravného s ohledem na aktuální ceny jednotlivých provozovatelů přepravy. S ohledem na množství nebo hodnotu objednaného zboží mohou být náklady přepravného hrazeny prodejcem. Výše dopravného uvedená v závazné objednávce je pro prodejce a kupujícího závazná. Kupující se stává majitelem zaplaceného zboží okamžikem jeho převzetí od dopravce. K ceně zboží mohou být prodávajícím připočteny poplatky spojené s náklady na ekologickou likvidaci odpadu, nebo autorské poplatky. Tyto poplatky hradí kupující a jejich výše je samostatně uvedena na účetních dokladech. 7. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ 7. 1. Možnost odstoupení od smlouvy Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží. 7. 2. Výjímky Od smlouvy však nelze odstoupit v některých případech uvedených v § 53 odst. 8 zák. č. 40/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se mj. o: – dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele– dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání– dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal– dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity, náplně do tiskáren a jiné zboží) u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje. Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14-ti denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí. 7. 3. Náhrada skutečně vynaložených nákladů Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy s vrácením zboží, jak je uvedeno výše, má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Hodnota těchto nákladů se stanovuje individuálně a obvykle se pohybuje ve výši 0 Kč až 1000 Kč bez DPH. Tuto částku lze upravit o navýšení dle rozsahu známek použití, odzkoušení zboží, jeho uvedení do původního originálního stavu a další úkony. Prodávající ve lhůtě 30 dnů od odstoupení vrátí finanční částku za zboží. Cenu za přepravu zboží hradí kupující. 7. 4. Další ujednání platné při vrácení zboží Pro rychlejší vrácení peněz prosím zašlete prosím formální mail o odstoupení od kupní smlovy na kratky73@seznam.cz Napište prosím číslo objednávky a číslo vašeho učtu.   Při využití práva odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží nepoužité, neporušené, schopné dalšího prodeje, nepoškozené včetně nepoškozeného obalu, kompletní (včetně příslušenství a případných dárků a včetně všech poskytnutých dokladů a dokumentace, včetně dokladu o koupi) do 7 dnů od data vzniku požadavku na odstoupení od kupní smlovy . Takovéto zboží kupující odešle na adresu provozovny prodávajícího: Miloslav Krátký  Dveře, zárubně, kování  Husova 3296 Varnsdorf 40747. Před odesláním zboží zpět na naší adresu prosíme o zaslání e-mailu s formálním odstoupením od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, nebo čísla daňového dokladu či dodacího listu. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, zaslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo převodem na bankovní účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na (e-mailovou či poštovní) adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Bližší podmínky jsou upraveny v § 53 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Obchodní podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě a v sídle prodávajícího, nebo na adrese místa provozování internetového obchodu. Kupující prohlašuje, že se před odesláním závazné objednávky řádně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující obchodním podmínkám rozumí, tato jsou prosta omylu a s těmito souhlasí. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu dodá zboží v požadovaném množství a jakosti a zavazuje se dodržet smluvní ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách a další obecně závazné právní předpisy (zákony) týkající se prodeje zboží. 9. POVINNOST KUPUJÍCÍHO PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY Kupující je povinen si prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a překontrolovat. V případě zjištění mechanického poškození obalu nebo výrobku, je povinen vyhotovit protokol o poškození v přítomnosti dopravce a neprodleně. Za poškození během dopravy odpovídá dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného protokolu bude zákazníkovi po uzavření škodní události poskytnuta sleva nebo dodáno nové zboží. Je nutné do 24 hodin nás informovat na: kratky73@seznam.cz o tom že zásilka Vám došla poškozená.V případě, že nás o poškození zásilky neinformujete, vystavujete se nebezpečí zamítnutí reklamace. PPLPokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, neprodleně oznamte podrobnosti e-mailem na adresu: kratky73@seznam.cz (uvádějte číslo balíku, číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Zástupce dané přepravní společnosti k Vám přijede sepsat škodní protokol a poškozené zboží si odveze. Kopii zápisu o škodě, kterou od něho obdržíte do 24 hodin zašlete mailem : kratky73@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 775 866 035 a my Vám zašleme nové zboží. Po uplynutí 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.   Kupující je rovněž povinen při převzetí výrobku zkontrolovat kompletnost balení. Při osobním odběru si zkontroluje kupující balení na místě, pozdější reklamace nebudou uznány. Při doručení kurýrem, sepíše v případě nekompletnosti balení reklamační protokol a zašle na kratky73@seznam.cz Je nutné do 24 hodin nás informovat na kratky73@seznam.cz o tom že zásilka Vám došla nekompletní.V případě, že nás o nekompletní zásilky neinformujete, vystavujete se nebezpečí zamítnutí reklamace. Pokud není zboží při přebírání ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatnou a co nejrychlejší nápravu, tj. prodávající musí vyměnit zboží nebo zajistit jeho opravu. Pokud to není možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Výše uvedené se nevztahuje na situace, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo tento rozpor sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv.. sjednání nápravy a to:- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy- přiměřeným snížením kupní ceny- náhradním dodáním zboží- odstoupením od smlouvy Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, kde byl produkt zakoupen. V případě, že existuje autorizované servisní středisko, které je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v rámci záruky v tomto servisním středisku. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. 10.Odstoupení od smlouvy kupující podnikatel.  Podnikatelem se rozumí: Fyzická nebo právnická osoba nebo firma vlastnící živnostenské oprávnění nebo je zapsána v obchodním rejstříku.Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo , která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.   V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).   UPOZORNĚNÍ: CENY NA KAMENNÉ PRODEJNĚ A INTERNETOVÉM OBCHODĚ MOHOU BÝT ROZDÍLNÉ!   Ve Varnsdorfu 1.12.2013

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.

při odběru nad 3000 Kč doprava zboží po celé ČR zdarma .....................................                                                                      BB - otvor na obyčejný klíč                          PZ - otvor na cylindrickou vložku                WC - sada WC

zboží v e-shopu: 1071 e-shop systém banan.cz